Info

FL Vinh Long 25 25 21 25 3
Bình Dương 18 16 25 19 1

Campionate